Wat brengt paardenfluisteren je?

Communicatief bewustzijn op fysiek, mentaal, energetisch, emotioneel en spiritueel gebied.

    Paardenfluisteren
In het verre verleden hebben alle oorspronkelijke culturen die de aanzet gaven tot het domesticeren van het paard intensief met het paarden samengewerkt. Niet alleen de sjamanen, maar ook de gewone jager wist de krachtige oeridentiteit van het paard voor zich te winnen en in te zetten. Bij die domesticatie verplaatste de mens zich altijd in het bewustzijn van dit krachtige dier en werd vanuit wederzijds vertrouwen en respect met het paard samengewerkt. Het paard was een partner. De verschillende eigenschappen werden voor elkaar ingezet en verschaften juist bestaansrecht en overlevingskansen aan beide partijen.

imago-object

  In onze moderne wereld is men gaandeweg tegenover het paard komen te staan. De kunst zich in dit wonderlijke wezen in te leven en dit bijzondere dier op een voor hem herkenbare wijze te benaderen is nagenoeg verdwenen. De mens is tegenwoordig niet meer afhankelijk van het paard voor de voorziening van voedsel en vervoer. Hiermee is veel respect verdwenen. Het paard voorziet enkel in de kunstmatige behoefte in de vorm van gezelschapsdier voor sport en spel. De paardenliefhebber van vandaag gaat maar al te vaak vanuit dualiteit en macht een strijd aan. Het gevoelscontact is verdwenen, het dier is verworden tot een imago-object.

 

te nauw keurslijf

  Met hoge verwachting en onder tijdsdruk wordt er vanuit commerciŽle beweegredenen gewerkt. Het paard wordt maar al te vaak overweldigd en in een veel te nauw keurslijf gedreven. Sommige paarden laten zich dit aandoen, en volgen slaafs de aangeleerde vaardigheden op. Andere paarden blijven vechten voor vrijheid omdat ze trouw blijven aan hun eigen spirit en bezielde natuur. Het is aan ons, om deze krachtige wezens te respecteren en te leren begrijpen waardoor we bij benadering iets mogen meebeleven van de manier waarop zij in de wereld staan, en daar onze lering uit mogen trekken.


interactie

 
Levende spiegels
Paarden communiceren met elkaar via lichaamstaal en werken de autoriteit in interactie op de grond uit. Het zijn sociaal levende wezens, zich bewust van een duidelijke kudde hiŽrarchie. Ze leven bij voorkeur in een groep, waarbij ze elkaar continu het gedrag spiegelen. Het feit dat het prooidieren en daarmee vluchtdieren zijn, is een belangrijk element in het werken en omgaan met paarden. Deze eigenschappen staan door het evolutieproces als blauwdruk in iedere cel gegrift en ze geven ons inzicht in de belevingswereld van het huidige paard. Dit maakt dat wij door middel van non-verbale communicatie in contact kunnen komen met paarden, en dat we door interactie met deze levende spiegels veel over onze onbewuste lichaamstaal kunnen leren.


medium

 


Non-verbale communicatie en natuurlijk leiderschap

Natuurlijk leiderschap is gebaseerd op lichaamstaal en non-verbale communicatie. Non-verbale communicatie maakt 90 % van onze dagelijkse communicatie uit, de overige 10 % vullen we verbaal in. De meeste mensen zien deze verhoudingen anders, maar het tegendeel is al vaak genoeg bewezen. Als iemand zich bewust wordt van de informatie die hij non-verbaal uitzendt, is hij niet alleen in staat een paard op vele niveaus te sturen, maar wordt hij ook een ander mens. Deze communicatie die op verschillende niveaus wordt uitgewerkt, biedt vaardigheden in contact met andere sociaal levende wezens. Het paard is het medium dat vanuit zijn natuurlijke specifieke eigenschappen communicatie onbevooroordeeld en eerlijk spiegelt.

congruentie

 

In de interactie met het paard krijgt de persoon in kwestie de kans nieuwe ontdekkingen direct te integreren in het lichaam. Er ontstaat congruentie op alle gebieden die met communicatie te maken hebben en dit heeft tot gevolg dat de communicatie niet alleen geloofwaardig, maar ook authentiek wordt. Autoriteit wordt niet verkregen door met autoritair gedrag de anderen te onderdrukken, maar gecreŽerd door het sterke wezen dat zich presenteert, waar een ieder zich graag vrijwillig bij aansluit. Er ontstaat autoriteit in een respectvolle interactie.

 

   


Verschillende bewustzijnsniveaus
Wat gebeurt er eigenlijk achter die levendige spiegel van het paard? Wat zijn de achterliggende beweegredenen van een paard en van welke betekenis zijn de getoonde signalen?
Communicatie vindt op vele niveaus plaats. Inzicht en ervaring op al deze verscheidene gebieden maakt communicatie congruent en krachtig. Bewust inzetten van deze niveaus met een duidelijk doel, bepalen het succes van communicatie. Laten we de volgende vaak verborgen niveaus waarop communicatie plaats vindt eens toelichten.

   
Fysiek

Paarden communiceren uitermate genuanceerd met elkaar op fysieke niveau. Hun lichamen spreken boekdelen, voor elkaar en naar de mens toe. De subtiele signalen die ze naar elkaar uitzenden hebben grote impact in de omgang met elkaar en het bepalen van positie en rangorde onderling. Verandering van spierspanning of richting bij een paard of mens in hun nabijheid wordt direct opgepikt. Op het fysieke niveau vindt het overgrote deel van informatieoverdracht plaats. Ook bij mensen is dit het geval.

lichaamstaal

  Wat vertelt onze lichaamstaal onze omgeving, wat zendt onze lichaamshouding aan informatie uit? Zijn we ons ervan bewust dat zelfs onze spierspanning bepaalde reacties teweeg brengt bij onze omstanders? Welke ruimte nemen we in? Staan we als een blok, en gaan we voor niemand uit de weg, of stellen we ons graag uitermate flexibel op om ieder conflict te vermijden? Zijn we ons bewust van onze ademhaling? Wat vertelt onze positie ten opzichte van de ander? Hoe dominant stellen we ons eigenlijk op? Zijn we voorlopers, of meelopers? Kunnen we ons ritmisch afstemmen op degene waar we mee communiceren? Spiegelen we onze lichaamshouding?verbeeldingskracht

 


Mentaal
Onze geest heeft ook een krachtige uitwerking in communicatie met anderen. We zijn ons er maar zelden van bewust dat de kracht van de gedachten ook de kracht van de communicatie is. Geloven we eigenlijk zelf wat we zeggen en wat we staan te doen? Zijn we overtuigd waardoor we dat ook overbrengen? Doelen die mentaal krachtig worden ondersteund, worden als zodanig ervaren en opgevolgd. Hoe duidelijk is je opdracht en de overdracht? Hoe staat het met je verbeeldingskracht? Wat heb je voor ogen? Ben je volledig geconcentreerd en bewust van je focus? Van paarden is bekend dat ze sterke visualisaties kunnen oppikken.

 empathisch vermogen

 

Emotioneel
Ons gevoel is een belangrijk onderdeel van onze communicatie. Zeker in contact met paarden is dit een belangrijk item, omdat ook voor paarden geldt dat het gevoel informatie overdraagt die van levensbelang kan zijn. Ben je er van bewust dat je te maken hebt met een vluchtdier, dat al eeuwenlang is geselecteerd op het scannen van zijn omgeving en deze vliegensvlug te beoordelen als zijnde een veilige of juist onveilige situatie? Een paard heeft een sterk empathisch vermogen, Het instinct zet gedachtenloos tot vluchten aan. De eerste levensbehoefte van een paard is daarom ook veiligheid. Datzelfde geldt voor de mens.
    Ook wij hebben een neus voor veilige situaties en sluiten ons graag aan bij leiders die dat van nature lijken uit te dragen. Primair gezien is veiligheid van levensbelang, en we zijn ons wel degelijk bewust van onze comfortzone. Adrenaline veroorzaakt stress, endorfine geeft ons een geluksgevoel, zoals dat ook bij paarden het geval is. Heb je controle over je emoties? Kun je sfeer bepalen, naar je hand zetten? Ben je bewust van de positieve of negatieve reacties die je bij de ander oproept? Het is allemaal informatie die aanzet tot bepaalde communicatie en succes daarmee wel of niet verzekert.overtuigingskracht

 
Energetisch

Op het energetisch vlak is er in interactie met het paard ook van alles gaande. Paarden zijn heel gevoelig voor energetische druk. Ze voelen feilloos aan als er tegendruk heerst, of de ruimte ontstaat om weg te lopen. Energetisch gezien, vermengen persoonlijke energieŽn zich met elkaar als mens en paard met elkaar in contact zijn. Zo hebben mensen en paarden een persoonlijke ruimte, die bij benadering en overlapping als persoonlijk contact wordt ervaren. In de communicatie tussen levende wezens is de kwaliteit van de energie bepalend voor vele beslissingen. Als mens kun je hier bewust van worden en deze informatie inzetten om de communicatie onderling of met dieren te verbeteren. Ben jij je bewust van je persoonlijke ruimte? Van je gronding? Je centrum? Kun je energie geven of op dit gebied ruimte creŽren? Hoe staat het met je intentie? Waarop of waarom leg je druk? De overtuigingskracht van natuurlijke communicatie is in het bijzonder gerelateerd aan het bewust hanteren van dit communicatieniveau.
   
Synergie en congruentie
Succesvol communiceren heeft alles te maken met de synergie tussen deze verschillende niveaus. Wanneer er zowel verbaal als non-verbaal dezelfde boodschap wordt uitgezonden is er sprake van congruente communicatie. Alleen deze ondubbelzinnige aanwijzingen die alle niveaus verbindt, zal leiden tot overtuigingskracht, volgzaam en duidelijk gedrag. Er is geen ruimte voor onzekerheid en discommunicatie. Natuurlijk leiderschap is bewust communiceren op al deze niveaus die tot een tweede natuur zijn geworden.

evenwichtig geheel

  Door vrij in de ruimte of aangelijnd met paarden te werken wordt er heel veel duidelijk. Paarden spiegelen de input van de mens door zich in te leven. In de wisselende rol van leiden en drijven, in het spel van komen en gaan, druk en ontspanning wordt de positie van het paard en de mens in relatie tot elkaar zichtbaar. De mens krijgt hierdoor niet alleen inzicht in het paard maar zijn eigen natuurlijke leiderschapskwaliteiten worden direct aan de praktijk getoetst. Harmonie en disharmonie, balans en disbalans, gecentreerde kracht, worden onder de aandacht gebracht en in het werk gaandeweg tot een evenwichtig geheel gesmeed.
       

copyright: Sylvia van Noye 2009, 2010                     constructie team